Ε.Α.Π Πατρών & Εν-Χορδώ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ” Εν-Χορδώ ”

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών εντάσσεται στο πλαίσιο: -προαγωγής του πολιτιστικού-κοινωνικού έργου του δημόσιου Πανεπιστημίου, -προώθησης της συμβολής του δημόσιου Πανεπιστημίου στην πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,-ανάπτυξης ευρύτερων καλλιτεχνικών-πολιτιστικών συμπράξεων, -ενίσχυσης του υψηλού επιπέδου πολιτιστικών δράσεων.